Innføring i endringskompetanse og lean

Nettbasert
Studiepoeng: 5

      

Studieplan 

Nettbasert Bransjeprogram - Treindustri er en modulbasert utdanning for fagarbeidere i Treindustri. Framtidens arbeidsliv trenger framtidens fagkompetanse. Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang. Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå bidrar til å sikre konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv.  Fagskolen skal legge til rette for livslang læring og kontinuerlig omstilling.

Modulen skal gi studentene innsikt i forbedringsarbeid og endringsprosesser. Dette er vesentlige temaer i kontinuerlig forbedringsarbeid. Skal bedriften kunne omstille seg i samme tempo som næringslivet generelt og konkurrenter spesielt, må kompetansen om forbedringsarbeid og endringsprosesser finnes på alle nivåer i organisasjonen. Modulen gir også innsikt i prosessflyt og verdikjeder for å kunne identifisere forbedringspotensialer og iverksette forbedringsprosesser. 

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. 
Realkompetanse kan vurderes.

Innhold og læringsformer

Lærer legger ut relevant og variert lærestoff i forkant av hver nettsamling som studenten jobber med individuelt. Lærer tar utgangspunkt i dette lærestoffet samt gjennomgår nytt stoff under nettsamlingene. På disse samlingene blir det også presentasjoner fra eksterne foredragsholdere. Det gjøres opptak av nettsamlingene slik at studenten kan se det i etterkant. I tillegg vil du få tilgang til en rekke nettbaserte ressurser som du kan se når det passer deg.

Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

Det er ingen eksamen, obligatoriske innleverte oppgaver danner grunnlag for karakter.

Kostnader

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke utgifter til eventuell utskrift av fagstoff og studiemateriell.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC prosessindustri+
Operativ- system CPU RAM Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. 16 GB RAM 256 GB

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.