Tverrfaglig miljøarbeid

Grimstad - stedbasert
Studiepoeng: 60
Deltid (2 år)
Undervisningsdag: Tirsdag

Studiestart i august 2022

Studieplan for tverrfaglig miljøarbeid

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

Studiet gir generell kompetanse innen miljøarbeid og en spesifikk kompetanse om miljøarbeid innen følgende brukergrupper: Barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, flyktninger, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem. Miljøarbeid innebærer å tilrettelegge det fysiske, psykiske og sosiale miljøet for å øke livskvalitet, bidra til læring og å opprettholde ferdigheter. Brukerperspektivet, tverrfaglighet og helhetstenkning er vektlagte prinsipper i utdanningen.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Tverrfaglig miljøarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.  

Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

  • Aktivitør
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves politiattest, mer informasjon om dette blir gitt ved studiestart.

Innhold og læringsformer

Det legges stor vekt på å skape et godt læringsmiljø for studentene med fokus på kompetansedeling. Studentenes erfaring fra ulike arbeidsplasser deles, og utdanningen knytter teori tett til praksis. Sentrale fagpersoner bidrar innen sine spesialfelt som eksterne forelesere.  Det benyttes varierte læringsmetoder, dialogundervisning og case er sentrale metoder. Gjennom studiet arbeides det det med skriftlige og muntlige oppgaver med veiledning og tett oppfølging av faglærer. Det kan også gis veiledning via digital læringsplattform.

Det må beregnes 8 – 10 timer pr. uke til selvstudie. Selvstudie er den tid studenten må beregne å bruke på arbeidskrav, studiekrav, hovedprosjekt, gruppearbeid og fagstoff utover skoledagene.

Fagskolen i Agder benytter læringsplattformen Its learning.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Bo- og omsorgssentre, boliger for mindreårige flyktninger, rehabiliteringssentre, aktivitetssentre, miljøtjenesten i kommunen
  • Ungdomsklubber, barnehager, skoler, skolefritidsordninger
  • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
  • Spesialisthelsetjenesten i behandlingsinstitusjoner som miljøarbeidere 

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner.

Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Denne avgiften betales ved oppstart av studiet og gir rettigheter som student.

Studier ved Fagskolen i Agder er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Helse
Operativ- system CPU Minne Diskplass Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 8GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera
Til toppen