Automatisering

Nettbasert m/samlinger
Studiepoeng: 120
Deltid (3 år)

Studieplan for automatisering - nettbasert 

De viktigste teknologiske utviklingstrekkene vi ser i samfunnet fremover er en stadig økende grad av elektrifisering, automatisering, digitalisering og bruk av dataressurser (big data mm). Næringsliv, industri og samfunn vil i stadig økende grad ha behov for teknikere og ingeniører som kan delta i å designe, lede og forestå bygging, drift og vedlikehold av automatiserte og elektriske systemer i alle typer virksomheter. Innenfor dette området kan du finne noen av de aller mest spennende og nyskapende arbeidsutfordringene. Istedenfor å imøtese en fremtid med en grad av usikkerhet for jobben, kan du med dette faget være med i fremste linje - med å utvikle, bygge, vedlikeholde og drive de mest spennende teknologiene og systemene i samfunn, industri og næringsliv.

Automatisering – et fag for fremtiden som integrerer fagene elektro, digitalisering og data, med andre fag som bl.a. maskin og bygg til total-systemer, i tråd med samfunnets utvikling og behov for stadig mer effektive, trygge og produktive teknologiske systemer og løsninger.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for automatisering, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som automatiker, elektriker, tavlemontør eller tilsvarende. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor
  • Lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske automatiserte anlegg (forutsatt krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt)
  • Studiet gir det teoretiske grunnlaget for å bli installatør for infrastruktursystemer for informasjonsteknologi (EKOM), og å være driftsansvarlig
  • Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. (Pedagogikkstudium tas etter fagskolen)

Automatiserte anlegg finner en både i offshore-rettet- og landbasert industri, i alle typer fabrikk- og produksjonsanlegg, i større bygninger for eksempel til smart byggstyring og energianlegg, og annen avansert infrastruktur.

Generelt kan en si at kombinasjonen av fagbrev, praksis og teknisk fagskole kvalifiserer til tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor.

Stillinger etter studiet kan være innen industri, handel, rådgivning, elektro-/automasjons- bransjen, arbeid på ledernivå i privat og offentlig arbeidsliv.

Arbeidet kan være kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver, innebære nyskaping, etablering og drift av ulike virksomheter.
Fagskoleutdanning innen automatisering kan gi helt nye jobbmuligheter.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

PC krav tekniske studier

PC krav tekniske studier
Operativsystem CPU RAM Skjermkort Diskplass
Windows 10 Intel Core i7, AMD Ryzen 7 eller tilsvarende Min. 16 Gb RAM 4+ GB VRAM, OpenGL 4.5 kompatibelt skjermkort Min. 512Gb

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Til toppen