BIM konstruksjon

Stedbasert
Studiepoeng: 60
Heltid (1 år)

Nettbasert
Studiepoeng: 60
Deltid (2 år)

Studieplan

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

BIM konstruksjon er et studium rettet mot fagarbeidere og gir en kompetanse som er ettertraktet i bransjen. BIM står for BygningsInformasjonsModellering. På dette studiet lærer studentene digital 3Dmodellering av bygningskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. Tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering har høyt fokus i bransjen. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt.

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, BIM konstruksjon, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev innen bygg- og anlegg eller tilsvarende realkompetanse.

Andre fagbrev enn bygg kvalifiserer også til opptak, men vi gjør oppmerksom på at BIM konstruksjon ikke er det samme som BIM installasjon, og derfor ikke vil gi samme utbytte for andre fagfelt.

Andre fagbrev for eksempel utdannelse i utlandet som er relatert til bygg- og anleggsfag kan også vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer 

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning i tillegg til laboratoriearbeid. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen.

Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet.

Kompetanse og jobbmuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren.                                                         

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

PC krav tekniske studier

PC krav tekniske studier
Operativsystem CPU RAM Skjermkort Diskplass
Windows 10 Intel Core i7, AMD Ryzen 7 eller tilsvarende Min. 16 Gb RAM 4+ GB VRAM, OpenGL 4.5 kompatibelt skjermkort Min. 512Gb

Mac viser seg å være lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Til toppen