Tilrettelegging på eksamen

Du kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen hvis du trenger det for å få vist kompetansen din i faget.

Gå til VIS (krever innlogging)

§ 3- 5 Læringsmiljø

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov, har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles i den enkelte utdanningen.

§ 4-9 Eksamen under særlige vilkår

  1. Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell tilrettelegging ved den praktiske gjennomføringen av eksamen, må innen fastsatt frist søke om dette for eksamensperioden. Studenter som får akutt behov for tilrettelegging må søke om dette så snart som mulig etter at behovet oppstår.
  2. Vedlagt søknad om å få tilrettelegging må det følge dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. lege, logoped, psykolog) og beskrivelse av behovet for tilrettelegging i eksamenssituasjonen.
  3. Studenter med dokumenterte lese- og skrivevansker, lærevansker, eller studenter med annet morsmål enn norsk, kan etter eget ønske få lagt ved eksamensbesvarelsen en anonymisert attest som stadfester dette.
  4. Ved skriftlig eksamen med tilsyn og ved muntlig eksamen kan det gis utvidet tid med inntil 25% av normal eksamenstid, begrenset til 1 time.
  5. Tilrettelegging skal ikke føre til reduksjon av de faglige kravene.
  6. Det er rektor som fatter vedtak om eksamen under særlige vilkår. Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages etter denne loven.
  7. Vedtak etter denne bestemmelsen som påklages, behandles av lokal klagenemnd etter reglene i denne forskriften kapittel 10. Klagen sendes til fagskolens administrasjon. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er tilgjengelig til søker

Forskrift for Fagskolen i Agder (PDF, 277 kB)