Studentråd

Studentdemokratiet skal fremme studentmedvirkning og ivareta studentenes interesser og samarbeid med ledelsen og bidra til utvikling av kvalitet i utdanningene.

De tillitsvalgte utgjør studentrådet. Studentrådet velger leder og nestleder. Leder for studentrådet er også studentenes representant i fagskolens styre. Nestleder er vararepresentant i fagskolens styre, og velges for 1 år om gangen

Fagskolen vil i samarbeid med studentrådet legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for god studentvelferd. Studentrådet skal involveres i kvalitetsarbeidet ved skolen.

Studenter ved Fagskolen i Agder er  kollektivt meldt inn i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF). ONF er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber for å fremme fagskolestudenters interesser, vilkår og rettigheter overfor myndigheter og samfunnet for øvrig.

Leder for studentrådet er også studentenes representant i fagskolens styre. Nestleder er vararepresentant i fagskolens styre. Studentrepresentantene velges for 1 år om gangen

Studentrådsleder

Nils Herman Øyløkken

Ta kontakt på epost: nilsherman609@gmail.com